Organizacja urzędu

  Organizacja urzędu

  Organizacja urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej podległą Ministrowi Finansów.
  Siedzibą Urzędu jest Bydgoszcz.
  Urząd obejmuje swym zasięgiem terytorialnym obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto na prawach powiatu Płock.
  Na czele Urzędu stoi Dyrektor, który kieruje pracą Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Jest on odpowiedzialny przed Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań.
  Dyrektor urzędu kieruje pracą podległego urzędu, ale jest również organem kontroli skarbowej.
  W szczególności Dyrektor urzędu:

  1. organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników;
  2. ustala plany kontroli;
  3. upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
  4. wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie o kontroli skarbowej;
  5. wydaje wynik kontroli;
  6. dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
  7. może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej;
  8. prowadzi działalność analityczną i prognostyczną w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przedstawia w tym zakresie informacje i analizy organom administracji rządowej.

  Dyrektor kieruje pracą Urzędu przy pomocy wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników oddziałów i referatów.
  W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy funkcjonują komórki organizacyjne mające postać: 

  • wydziału,
  • oddziału,
  • referatu,
  • wieloosobowego stanowiska pracy,
  • jednoosobowego stanowiska pracy.

  W Urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

  • I Wydział Kontroli Podatkowej,
  • II Wydział Kontroli Podatkowej,
  • III Wydział Kontroli Podatkowej,
  • IV Wydział Kontroli Podatkowej,
  • V Wydział Kontroli Podatkowej,
  • VI Wydział Kontroli Podatkowej,
  • VII Wydział Kontroli Podatkowej,
  • Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz innych Źródeł Zagranicznych,
  • I Oddział Kontroli Podatkowej,
  • II Oddział Kontroli Podatkowej,
  • Oddział Kontroli Środków Publicznych,
  • Referat Postępowań Przygotowawczych.
  • Wydział Wywiadu Skarbowego z Oddziałem Wywiadu Skarbowego w Płocku,
  • Wydział Analiz i Sprawozdawczości z Sekcją ds. Współpracy w Zakresie Windykacji Zaległości Podatkowych,
  • Oddział Koordynacji i Analiz z Referatem Analiz Obszarów Zagrożonych Oszustwami w Podatku VAT,
  • Oddział Planowania, Analiz i Monitorowania Obrotu Gospodarczego,
  • Referat Informatyki,
  • Referat Kontroli Wewnętrznej,
  • Referat Obsługi Prawnej,
  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego.
  • Główny Księgowy z Referatem Księgowości,
  • Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych,
  • Referat ds. Kancelaryjno-Sekretarskich,
  • Referat Spraw Administracyjno-Gospodarczych,
  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych z Referatem Ochrony Informacji Niejawnych oraz Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kancelarii Tajnej,
  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji,
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

  Regulamin organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy (plik pdf 438 KB)

  Zarządzenie Nr 2 Min. Fin. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (plik pdf 267 KB)

  Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy (plik pdf 30 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.04.2015 Data publikacji: 21.04.2015 11:14 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 13:11
  Autor: Joanna Wierzchowska Osoba publikująca: Piotr Król Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński
  Rejestr zmian