Dostęp do informacji publicznej

  Dostęp do informacji publicznej

  Dostęp do informacji publicznej

  Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.

  Zasady oraz tryb dostępu do informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058) (plik pdf 310 KB).

  Informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.
  Udostępnienie informacji na wniosek, następuje pod warunkiem, że ich udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w szczególności w poniższych przepisach:

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja - nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku ze względu na środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępniający może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.06.2015 Data publikacji: 03.06.2015 11:10 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2016 09:48
  Autor: Bartosz Stróżyński Osoba publikująca: Bartosz Stróżyński Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński
  Rejestr zmian