Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352).
  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

  Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  • udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i w centralnym repozytorium informacji publicznej,
  • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

  1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
  2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
  3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

  1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się m. in. w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
  2. Wniosek wnosi się w formie papierowej albo elektronicznej.
  3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  4. Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy:
  • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

   

  Opłaty za ponowne wykorzystywanie

  1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne.
  2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Zagadnienie środków prawych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie regulują przepisy art. 23 – 25 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.06.2015 Data publikacji: 03.06.2015 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2016 13:03
  Autor: Bartosz Stróżyński Osoba publikująca: Bartosz Stróżyński Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński
  Rejestr zmian