OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN KONTROLI SKARBOWEJ W TOKU POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO

  OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN KONTROLI SKARBOWEJ W TOKU POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO

  OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ORGAN KONTROLI SKARBOWEJ W TOKU POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO

  Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej). W przypadku postępowania kontrolnego prowadzonego u przedsiębiorcy i związanego z jego działalnością gospodarczą, kontrola taka przeprowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  W zakresie nieuregulowanym w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pt. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w zakresie kontroli podatkowej przedsiębiorców, stosuje się przepisy działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, pt. Kontrola podatkowa.

  1. Wszczęcie kontroli podatkowej:

  • kontrola podatkowa nie może być wszczęta bez wcześniejszego wszczęcia postępowania kontrolnego;
  • organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;
  • wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej;

  - jeżeli kontrolowanym przedsiębiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli skarbowej doręcza się członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy lub prowadzenia jego spraw;

  • zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli podatkowej, zakresu przedmiotowego kontroli podatkowej oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

  2. Przebieg kontroli podatkowej:

  • czynności kontrolne przeprowadzane są przez inspektora kontroli skarbowej i upoważnionych pracowników, po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych;
  • kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub w innym miejscu przechowywania dokumentacji;
  • kontrola lub poszczególne czynności kontrolne – za zgodą kontrolowanego - mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestnictwa w czynnościach kontrolnych;
  • kontrolujący w ramach kontroli są upoważnieni m.in. do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorcy, żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin oraz do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
  • kontrolowany przedsiębiorca może skorzystać z instytucji sprzeciwu, którego przedmiotem może być podjęcie i wykonywanie przez organ kontroli skarbowej kontroli podatkowej z naruszeniem przepisów m.in. w zakresie ilości podjętych i prowadzonych kontroli działalności przedsiębiorcy oraz w zakresie czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli skarbowej u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.

  3. Dokumentowanie przebiegu kontroli podatkowej:

  • przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli;
  • stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych;
  • protokół kontroli zawiera w szczególności:

  - wskazanie kontrolowanego;

  - wskazanie osób kontrolujących;

  - określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

  - określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;

  - opis dokonanych ustaleń faktycznych;

  - dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;

  - ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;

  - pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;

  • załączniki do protokołu stanowią protokoły z przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin;
  • w protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg podatkowych w zakresie dotyczącym stwierdzania nierzetelności lub wadliwości ich prowadzenia;
  • protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu, z wyłączeniem załączonych do protokołu kontroli fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych, dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały zwrócone przez kontrolującego, czyniąc o tym wzmiankę w protokole kontroli.

  4. Zakończenie kontroli podatkowej:

  • kontrolę kończy doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy protokołu kontroli kończy kontrolę podatkową.

  5. Uprawnienia kontrolowanego w związku z zakończoną kontrolą podatkową:

  • kontrolowany przedsiębiorca jeżeli nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole. może w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe;
  • kontrolujący zawiadamia kontrolowanego przedsiębiorcę o sposobie załatwienia zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich otrzymania, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;
  • w przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w zakreślonym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.01.2017 Data publikacji: 12.01.2017 14:50 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2017 15:03
  Autor: UKS Bydgoszcz Osoba publikująca: Bartosz Stróżyński Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński